با ما همراه باشید

سهراب سپهری

دو سروده از «سهراب سپهری»

از آب ها به بعد

دو سروده از «سهراب سپهری»

و پیامی در راه

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد

در رگ‌ها نور خواهم ریخت

و صدا خواهم در داد: ای سبدهاتان پر خواب!

سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.

خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد

زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید

کور را خواهم گفت: چه تماشا دارد باغ!

دوره‌گردی خواهم شد کوچه‌ها را خواهم گشت

جار خواهم زد: آی شبنم، شبنم، شبنم

رهگذاری خواهد گفت: راستی را شب تاریکی است

کهکشانی خواهم دادش

روی پل دخترکی بی‌پاست، دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت

هرچه دشنام از لب‌ها برخواهم چید

هرچه دیوار از جا خواهم برکند

رهزنان را خواهم گفت: کاروانی آمد بارش لبخند!

ابر را پاره خواهم کرد

من گره خواهم زد، چشمان را با خورشید، دل‌ها را با عشق

سایه‌ها را با آب، شاخه‌ها را با باد

و بهم خواهم پیوست خواب کودک را با زمزمه‌ی زنجره‌ها

بادبادک‌ها به هوا خواهم برد

گلدان‌ها آب خواهم داد

خواهم آمد، پیش اسبان، گاوان، علف سبز نوازش خواهم ریخت

مادیانی تشنه سطل شبنم را خواهم آورد

خر فرتوتی در راه من مگس‌هایش را خواهم زد

خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت

پای هر پنجره‌ای شعری خواهم خواند

هر کلاغی را کاجی خواهم داد

مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک!

آشتی خواهم داد

آشنا خواهم کرد

راه خواهم رفت

نور خواهم خورد

دوست خواهم داشت

صص210-211

از آب ها به بعد

روزی که

دانش لب آب زندگی می‌کرد،

انسان در تنبلی لطیف یک مرتفع

با فلسفه‌های لاجوردی خوش بود

در سمت پرنده فکر می‌کرد.

با نبض درخت، نبض او می‌زد.

مغلوب شرایط شقایق بود.

مفهوم درشت شط

در قعر کلام او تلاطم داشت.

انسان در متن عناصر می‌خوابید.

نزدیک طلوع ترس، بیدار می‌شد

اما گاهی آواز غریب رشد

در مفصل ترد لذت

می‌پیچید

زانوی عروج خاکی می‌شد

آن وقت انگشت تکامل

در هندسه‌ی دقیق اندوه

تنها می‌ماند.

صص 261-262

 

منبع

هشت کتاب نشر آتیسا

هشت کتاب

سهراب سپهری

نشر آتیسا

مجموعه‌ی ما هیچ ما نگاه

چاپ اول

دو سروده از «سهراب سپهری»

مطالب مرتبط

  1. قضاوت درباره‌ی سهراب سپهری: دکتر سیروس شمیسا
  2. یادداشتی بر شعر مسافر: دکتر سیروس شمیسا
  3. شعر صدای پای آب
  4. شعر مسافر
  5. اتاق آبی نوشتۀ سهراب سپهری
  6. در خیابان‌های سرد شب
  7. آخر شاهنامه
  8. سرچشمه
خرید آنلاین کتاب رابرت اوپنهایمر و تثلیث نامقدس
خرید آنلاین کتاب خداحافظ آنا گاوا
خرید آنلاین کتاب سماع در سنگستان
خرید آنلاین کتاب کافه کاتارسیس

برترین‌ها