با ما همراه باشید

اسطوره / ایران باستان

بخش‌هایی از کتابِ یسنا

بخش‌هایی از کتابِ یسنا

هات 3

3. هوم را خواستار ستاییدنم از برای خوشنود ساختن آب‌های نیک (و) آب‌های نیک مزدا داده، آب هوم را خواستار ستاییدنم شیر روان را خواستار ستاییدنم گیاه هذانئپنا را که از روی راستی گذاشته شده خواستار ستاییدنم از برای خوشنود ساختن آب‌های مزدا داده

13. خواستار ستاییدنم اهورا (و) مهر، بزرگواران آسیب‌نیابندگان پاکان و ستارگان آفریدگان خرد مقدس و ستارۀ تشتر رایومندِ خُرهمند و ماه دربردارندۀ تخمۀ گاو (چارپایان) و خورشید تیز اسب، دیدۀ اهورا مزدا (و) مهرخدای (شهریار) ممالک را.

18. خواستار ستاییدنم این جاها و روستاها و چراخورها و میهن‌ها و آبخورها و آب‌ها و زمین‌ها  و گیاه‌ها (رستنی‌ها) و این زمین و آن آسمان و باد پاک، ستاره (و) ماه (و) خُر (و) انیران جاودانی و همۀ آفریدگان خرد مقدس (سپندمینو)، مقدسین و مقدسات را که ردان پاکی (تقدّس)‌اند

22. خواستار ستاییدنم فروهرهای چیر پیروزگر پاکدینان، فروهرهای نخستین آموزگاران کیش را، فروهرهای نیاگان را

23. خواستار ستاییدنم همۀ ردان پاکی را؛ خواستار ستاییدنم همۀ نیکی‌دهندگان: ایزدان مینوی و جهانی را که به ستایش و نیایش (برازنده) هستند از روی بهترین راستی

هات 17

12. آب‌های نیک بهترین مزدا داده پاک را می‌ستاییم؛ همۀ آب‌های مزدا داده پاک را می‌ستاییم؛ همۀ گیاهان مزدا داده پاک را می‌ستاییم.

13. ما راسپند بسیار خرهمند را می‌ستاییم؛ قانون ضدّ دیوها را می‌ستاییم؛ قانون زرتشتی را می‌ستاییم؛ دین نیک مزدیسنی را می‌ستاییم.

14. کوه اوشیدَرِن مزدا داده، (آن) ایزد رفاهیّت راستی بخشنده را می‌ستاییم؛ همه کوه‌های رفاهیّت راستی بخشنده (و) بسیار رفاهیّت بخشنده مزدا داده پاک (و) رد پاکی را می‌ستاییم؛ فرّ کیانی چیر مزدا داده را می‌ستاییم؛ فرّ چیر بدست نیامدنی مزدا داده را می‌ستاییم؛ ارت نیک را می‌ستاییم؛ آن شیدور بزرگوار نیرومند خوب رسته (خوب بالای) بخشایشگر را؛ فرّمزدا داده را می‌ستاییم؛ سودمزدا داده را می‌ستاییم.

16. این آب‌ها و زمین‌ها و گیاه‌ها را می‌ستاییم؛ این جاها و روستاها و چراخورها و میهن‌ها و آبخورها را می‌ستاییم و دارندۀ این روستاها (این اراضی) را می‌ستاییم؛ آن اهورامزدا را.

17. همۀ بزرگترین ردان را می‌ستاییم: (فرشتگان) روز (و) ماه (و) گهنبارها (و) سال را.

18. فروهرهای نیک توانای مقدس پاک‌دینان را می‌ستایم، می‌خوانم، می‌سرایم. ما می‌ستاییم (فروهرهای) خانواده، ده، ناحیه، مملکت، زرتشتوم را.

منبع

یسنا

بخشی از کتاب اوستا

تفسیر و تآلیف: ابراهیم پور داوُد

نشر اساطیر

بخش‌هایی از کتابِ یسنا

مطالب بیشتر

  1. یادگار زریران نمونه‌ای از هنر شاعری ایران
  2. گفتگو با ایران درودی نقاش لحظه‌های اثیری
  3. خاطرات ایران درودی از استادان پورداود و خانلری
  4. نگاهی به زندگی و آثار استاد پورداود
  5. بخش‌هایی از یسنا هات 68

برترین‌ها