با ما همراه باشید

به وقتِ شنیدنِ شعر

آبی، خاکستری، سیاه شعر و صدا: حمید مصدق

برترین‌ها