با ما همراه باشید

سهراب سپهری

سیب آوردم، سیب سرخ خورشید

سیب آوردم، سیب سرخ خورشید

و پیامی در راه

 

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد

در رگ‌ها نور خواهم ریخت

و صدا خواهم در داد: ای سبدهاتان پر خواب!

سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.

خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد

زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید

کور را خواهم گفت: چه تماشا دارد باغ!

دوره‌گردی خواهم شد کوچه‌ها را خواهم گشت

جار خواهم زد: آی شبنم، شبنم، شبنم

رهگذاری خواهد گفت: راستی را شب تاریکی است

کهکشانی خواهم دادش

روی پل دخترکی بی‌پاست، دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت

هرچه دشنام از لب‌ها برخواهم چید

هرچه دیوار از جا خواهم برکند

رهزنان را خواهم گفت: کاروانی آمد بارش لبخند!

ابر را پاره خواهم کرد

من گره خواهم زد، چشمان را با خورشید، دل‌ها را با عشق

سایه‌ها را با آب، شاخه‌ها را با باد

و بهم خواهم پیوست خواب کودک را با زمزمه‌ی زنجره‌ها

بادبادک‌ها به هوا خواهم برد

گلدان‌ها آب خواهم داد

خواهم آمد، پیش اسبان، گاوان، علف سبز نوازش خواهم ریخت

مادیانی تشنه سطل شبنم را خواهم آورد

خر فرتوتی در راه من مگس‌هایش را خواهم زد

خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت

پای هر پنجره‌ای شعری خواهم خواند

هر کلاغی را کاجی خواهم داد

مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک!

آشتی خواهم داد

آشنا خواهم کرد

راه خواهم رفت

نور خواهم خورد

دوست خواهم داشت

 

هشت کتاب

سهراب سپهری

نشر آتیسا

 

سیب آوردم، سیب سرخ خورشید

سیب آوردم، سیب سرخ خورشید

برترین‌ها