با ما همراه باشید

اختصاصی کافه کاتارسیس

زن دست‌هایش را روی زندگی گرم می‌کند…

زن دست‌هایش را روی زندگی گرم می‌کند…

از مجموعه شعر  سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

از مجموعه شعر سماع در سنگستان

 

منبع

برترین‌ها