با ما همراه باشید

با فلسفه

توضیح مصطفی ملکیان دربارۀ جملۀ «خدا مرده استِ» نیچه

برترین‌ها