با ما همراه باشید

اسطوره / ایران باستان

یسناخوانی در زادروزِ اشو زرتشت

یسناخوانی در زادروزِ اشو زرتشت

یسناخوانی در زادروزِ اشو زرتشت

یسنا ها 1

1 نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای دادار اهورا مزدای رایومند خرهمند بزرگ‌ترین و زیباترین و استوارترین و خردمندترین و خوب‌بالاترین و در تقدس برترین، نیک‌منش بسیار رامش‌دهنده آن خرد مقدس (مینوسپند) که ما را بیافرید آنکه (به ما) پیکر هستی بخشید آنکه (ما را) بپرورانید

 

2 نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای بهمن، از برای اردیبهشت، از برای شهریور، از برای سپندارمذ، از برای خرداد (و) امرداد، از برای گوش‌تشن از برای گوشورون، از برای آذرِ اهورامزدا، از برای تخشاترین امشاسپندان

 

3 نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای (فرشتگان) گاه‌ها ردان (سروران) راستی؛ از برای هاونی پاک، رد پاکی؛

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای ساونگهی و ویسیه پاک، رد پاکی؛

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای مهر دارندۀ دشت‌های فراخ، هزارگوش ده هزار چشم، ایزدی که به نام خوانده شده؛ از برای رام چراگاه خوب بخشنده

 

4 [زوت] نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای رپیتوین پاک، رد پاکی

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای فرادت فشو و زنتوم پاک، رد پاکی

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای اردیبهشت و آذر اهورامزدا

 

5 نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای اُزیرن پاک، رد پاکی

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای فرادت ویر و دخیوم پاک، رد پاکی

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای سرور بزرگوار نپات آپم و آب‌های مزدا داده

 

6 نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای اویسروتریم آئیبی کیّه پاک، رد پاکی

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای فرادت ویسپم هوجیاتی و زرتشتوم پاک، رد پاکی

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای فروهرهای پاکدینان و از برای زنان با گروه فرزندان و از برای یائیریه هوشیتی و از برای اَمَ خوب ساخته شده، خوب رسته (خوب بالا) از برای بهرام اهورا داده (آفریده) و اوپرتات شکست دهنده

 

7 نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای اُشهین پاک، رد پاکی؛

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای برجیه و نمانیه پاک، رد پاکی؛

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای سروش مقدسِ پاداش دهنده ِ پیروزگرِ جهان‌افزا؛ از برای رشن راست‌ترین و از برای ارشتاد جهان‌افزا (و) بالنده (پرورانندۀ) جهان

 

8 نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای (فرشتگان) ماه، ردان پاکی؛ از برای اندر ماه پاک، رد پاکی

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای پُر ماه و ویشپتثَ پاک، رد پاکی

 

9 نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای (فرشتگان) گنهبارها، ردان پاکی؛ از برای میدیوزرم پاک، رد پاکی

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای میدیوشم پاک، رد پاکی؛

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای پتیه شهیم پاک، رد پاکی؛

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای ایا سرم پاک، رد پاکی (هنگامی که گله) فرودآینده و گوسفند نر رها شده؛ از برای مید یارم پاک، رد پاکی؛ از برای همسپتمدم پاک، رد پاکی؛

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای (فرشتگان) سال، ردان پاکی

 

10 نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای همۀ این ردان که سی و سه ردان پاکی هستند نزدیک پیرامون هاونی آنان از بهترین اشا (راستی و پاکی) هستند که مزدا آموخته، زرتشت گفته

 

11 نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای اهورا (و) مهر، بزرگوارانِ آسیب نیابندگانِ پاکان و از برای ستارگان آفریدگان خرد مقدس (سپند مینو) و از برای ستارۀ تشتر رایومند خرهمند و از برای ماه دربردارنده تخمۀ گاو (چارپایان) و از برای خورشید تیزاسب، دیدۀ اهورامزدا، از برای مهر، دهخدای (شهریار) ممالک نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم [روز] از برای هرمزد (روز) رایومند خرهمند

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم [ماه] از برای فروهرهای (فروردین ماه) پاکدینان

 

12 نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای تو ای آذر پسر اهورامزدا، با همۀ آتش‌ها

نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای آب‌های نیک و از برای همۀ آب‌های مزدا داده و از برای همۀ گیاه‌های مزدا داده

 

13 نوید (ستایش) می‌دهم، (آن را) به جای می‌آورم از برای ماراسپند پاک کارگر (ورزیده)؛ از برای قانون ضدّ دیوها؛ از برای قانون زرتشتی؛ از برای سنّت کهن؛ از برای دین نیک مزدیسنی

منبع

یسنا

بخشی از کتاب اوستا

تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود

نشر اساطیر

یسناخوانی در زادروزِ اشو زرتشت

 

 

برترین‌ها