با ما همراه باشید

با فلسفه

تدگفتار: هنر از دست رفتۀ بحث دموکراتیک؛ سخنران: مایکل ساندل

منتشر شده

در

برترین‌ها