با ما همراه باشید
زربن
  
چهار شعر از «مهدی اخوان ثالث»