با ما همراه باشید
  
بادآورده شعر و صدای آیدا گلنسای