با ما همراه باشید
زربن
  
مسافر شعری از سهراب سپهریشعرهای سُکرآور بیژن الهی