با ما همراه باشید

همه نوشته های برچسب شده "می‌ترسم- به تو بگویم- تو از زندگی می‌ترسی از مرگ بیش از زنده‌گی از عشق بیش از هر دو می‌ترسی. به تاریکی نگاه می‌کنی از وحشت می‌لرزی و مرا در کنار خود از یاد می‌بری."