با ما همراه باشید

عاشقانه

ترانۀ پراحساس «مادر» با صدای زیبای سلن‌دیون

ترانۀ پراحساس «مادر» با صدای زیبای سلن‌دیون

ترانۀ پراحساس «مادر» با صدای زیبای سلن‌دیون

دانلود آهنگ

Mamma
مامان
You gave life to me
تو به من زندگی دادی


Turned a baby into a lady

من رو از کودکی به خانمی رسوندی (تبدیل کردی)

Mamma
مامان
All you had to offer
تو همه‌ی خواسته‌هام هستی

Was the promise of a lifetime of love
وعده یک عمر از عشق بودی

Now I know
حالا من می‌دونم


There is no other

هیچ‌چیز دیگه‌ای نیست


Love like a mother’s love for her child

مثل عشق یک مادر به بچه‌اش

And I know
و من می‌دونم


A love so complete

یک عشق کامل رو


Someday must leave

روزی باید بری


Must say goodbye

باید بگی خداحافظ

Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear
خداحافظ غمگین‌ترین کلمه‌ای هست که تا حالا شنیدم


Goodbye’s the last time I will hold you near

خداحافظی آخرین بار من رو به تو نزدیک کرده


Someday you’ll say that word and I will cry

بعضی روزها تو این کلمه رو می‌خوای بگی و من می‌خوام گریه کنم


It’ll break my heart to hear you say goodbye

با شنیدن خداحافظ تو قلب من خواهد شکست

Mamma
مامان
You gave love to me
تو به من عشق دادی


Turned a young one into a woman

یک جوان رو به زن تبدیل کردی

Mamma
مامان
All I ever needed
همیشه همه‌ی نیاز من بودی


Was a guarantee of you loving me

تضمین تو به من دوست داشتن بود

‘Cause I know
چون من می‌دونم


There is no other

هیچ‌چیز دیگه‌ای نیست

Love like a mother’s love for her child
مثل عشق یک مادر به بچه‌اش

And it hurts so
و اون خیلی لطمه می‌زنه


That something so strong

که بعضی چیزها خیلی قوی هستن


Someday will be gone, must say goodbye

بعضی روزها می‌گذرند

Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear
خداحافظ غمگین‌ترین کلمه‌ای هست که تا حالا شنیدم

Goodbye’s the last time I will hold you near
خداحافظی آخرین بار من رو به تو نزدیک کرده

Someday you’ll say that word and I will cry
بعضی روزها تو این کلمه رو می‌خوای بگی و من می‌خوام گریه کنم

It’ll break my heart to hear you say goodbye
با شنیدن خداحافظ تو قلب من خواهد شکست

But the love you gave me will always live
اما عشق تو برای همیشه به من زندگی می‌ده


You’ll always be there every time I fall

تو همیشه وقتی من شکست خورده‌ام وجود داشته‌ای


You are to me the greatest love of all

تو برای من بزرگترین عشق هستی


You take my weakness and you make me strong

تو ضعف من رو گرفتی و من رو قوی کردی


And I will always love you ’til forever comes

و من تا همیشه دوستت خواهم داشت

And when you need me
و وقتی تو به من نیاز داری


I’ll be there for you always

من آنجا همیشه برای تو خواهم بود


I’ll be there your whole life through

من آنجا برای همه‌ی زندگیم خواهم بود


I’ll be there this I promise you, Mamma

من این قول رو به تو خواهم داد مامان

Mamma, I’ll be


مامان، من خواهم بود

I’ll be your beacon through the darkest nights
من برای تو چراغی برای تاریک‌ترین شب‌ها خواهم بود


I’ll be the wings that guide your broken flight

من بال‌هایی برای راهنمای پرواز شکسته تو خواهم بود


I’ll be your shelter through the raging storm

من برای تو پناه توفان خروشان خواهم بود


And I will love you ’till forever comes

و من تا همیشه دوستت خواهم داشت

Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear
خداحافظ غمگین‌ترین کلمه‌ای هست که تا حالا شنیدم

Goodbye’s the last time I will hold you near
خداحافظی آخرین بار من رو به تو نزدیک کرده

Someday you’ll say that word and I will cry
بعضی روزها تو این کلمه رو می‌خوای بگی و من می‌خوام گریه کنم

It’ll break my heart to hear you say goodbye
با شنیدن خداحافظ تو قلب من خواهد شکست

‘Till we meet again…
تا دیداری دوباره
Until then…
تا بعد
Goodbye
خداحافظ

منبع besttranslate.blogfa

ترانۀ پراحساس «مادر» با صدای زیبای سلن‌دیون

ترانۀ پراحساس «مادر» با صدای زیبای سلن‌دیون

برترین‌ها