با ما همراه باشید

پیرامون نقد ادبی

پژوهشی در مبانی فکری نظریۀ ادبی حزب توده نوشتۀ دکتر یاسر فراشاهی‌نژاد

منتشر شده

در

«پژوهشی در مبانی فکری نظریۀ ادبی حزب توده» نوشتۀ دکتر یاسر فراشاهی‌نژاد

«پژوهشی در مبانی فکری نظریۀ ادبی حزب توده» نوشتۀ دکتر یاسر فراشاهی‌نژاد

مقدمه
نقد و نظریه در ایران این روزها سخت مورد توجه منتقدان و نویسندگان قرار گرفته، اما سیر تاریخی و روند و دگردیسی نقد و نظریه‌های جدید هنوز بررسی و تحلیل نشده است. هنوز بخش عظیمی از مقالات و کتاب‌های مهمی که نقش برجسته‌ای در معرفی نظریات و دیدگاه‌های جدید در ایران داشته‌ا‌ند، داوری دقیق و علمی نشده‌اند و این عرصه تا امروز مغفول مانده است.

یکی از جریان‌های فرهنگی و سیاسی معاصر ما جریان چپ و حزب توده است. هر چند حزب توده یکی از مؤثرترین پدیده‌های ادبیات معاصر ماست، تاکنون کمتر کسی به یافتن رد پای ایدئولوژی این حزب در آثار ادبی پرداخته است. با این همه، با جست وجوی بسیار مقالاتی می‌توان یافت که در پی این مهم برآمده‌اند. مثلاً محمدجواد یگانه و بشیر تفنگسازی در مقالۀ “تأثیر حزب توده در ادبیات داستانی ایران” آثار نویسندگان بزرگ معاصر را با تکیه بر مبانی رئالیسم سوسیالیستی تحلیل کرده‌اند. همچنین، مقالات دیگری چون “تأثیر ایدئولوژی چپ در عرصۀ انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه” را می‌توان در این سیر یادآور شد که می‌کوشد نقش ایدئولوژی مارکسیسم را در ترجمه به تصویر کشد.

اما راقم این سطور بر این است که پیش از بررسی تأثیر ایدئولوژی چپ، نیاز است که نظریۀ ادبی حزب توده بازسازی و تحلیل شود. پیش از این، نگارندۀ این پژوهش با مقالاتی چون “تفسیری هگلی از نخستین مانیفست‌های ادبی دربارۀ داستان و رمان” و “تقابل کانتی هگلی در نقد و نظریه‌های داستان و رمان در ایران” مبانی فلسفی نظرات ادبی منتقدان چپ‌گرایی چون احسان طبری، فاطمه سیاح و دیگران را کاویده است، اما حجم عظیمی از مقالات رادیکال و حزبی جریان چپ، که غالبا با نام مستعار نوشته شده‌اند، تاکنون از هر بررسی و تحلیلی دور بوده است.

از این روی، در این مختصر برای نخستین بار مباحث نظری و زیباشناختی حزب توده بر مبنای این مقالات طبقه‌بندی و بازسازی می‌شود. از آنجا که پیشتر در مقالات مذکور آرای طبری کاویده شده، در این مقاله از یادداشت‌ها و نوشته‌های احسان طبری سخنی به میان نیامده است.

دانلود مقاله

مطالب بیشتر

  1. نگاهی به کتاب نظریه‌های رمان در ایران نوشته دکتر یاسر فراشاهی نژاد
  2. صادق هدایت به روایت خواهرزاده‌اش بیژن جلالی
  3. نقد قیصر امین‌پور بر داستان داش آکل ِ هدایت
  4. صادق هدایت به روایت شاهرخ مسکوب
  5. بررسی تطبیقی دو اثر از صادق هدایت و یلمار سودربری

«پژوهشی در مبانی فکری نظریۀ ادبی حزب توده» نوشتۀ دکتر یاسر فراشاهی‌نژاد

برترین‌ها