با ما همراه باشید

معرفی کتاب

نگاهی به کتاب نظریه‌های رمان در ایران نوشتۀ دکتر یاسر فراشاهی‌نژاد

منتشر شده

در

نگاهی به کتاب نظریه‌های رمان در ایران نوشتۀ دکتر یاسر فراشاهی‌نژاد

نگاهی به کتاب نظریه‌های رمان در ایران نوشتۀ دکتر یاسر فراشاهی‌نژاد

بررسی سیر نقد و نظریه‌های رمان در ایران از منظر فلسفی از جمله زمینه‌های مغفول مانده در نقد ادبی امروز ایران است. کتاب (نظریه‌های رمان در ایران) اثر یاسر فراشاهی نژاد از جملۀ اولین کوشش‌ها در این زمینه است. نگارندۀ مذکور در این اثر کوشیده است که ریشه‌های فلسفی و نظری نخستین نقدهای رمان در ایران را با تکیه بر زیباشناسی کانتی-هگلی شرح کند.
چنان که نویسنده مذکور مدعی است نقد رمان تقریبا همزمان با پیدایش رمان شکل گرفت و در سال‌های پس از ۱۳۰۰ شمسی نضج یافت. به باور فراشاهی نژاد در سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ منتقدان ایرانی غالبا مرید یکی از دو جریان فکری ادبیات متعهد و فرمالیسم بودند، و تنها معدودی چون گلشیری توانستند نسبتی منطقی میان اومانیسم متعهد و فرمالیسم برقرار کنند.
نویسندۀ کتاب نظریه‌های رمان در ایران، کوشیده است در فصل نخست کتاب تصویری کلی و روشن از شرایط اجتماعی و تاریخی پیدایش نقد رمان فارسی به دست دهد‌. نویسنده در این فصل، ابتدا نسبت روشنگری عصر مشروطه، روشنفکری عصر پهلوی و جریان‌هایی چون حزب توده را با پیدایش نقد رمان سنجیده است و در ادامه به رابطه ترجمه و نقد رمان می‌پردازد. همچنین نگارندۀ اثر مذکور در پایان اولین فصل به حرکت رمان از ژانر رمان تاریخی به سمت رمان فردگرا و اومانیستی اشاره می‌کند.
فراشاهی نژاد در فصل دوم کتاب تلاش کرده است که تصویر ساده و نسبتا قابل فهمی از زیباشناسی کانت و هگل ترسیم کند و مبنای نظری کارش را شرح کند. در فصل سوم، نویسنده به سراغ برخی اسناد، مقالات و مقدمه رمان‌های کمتر دیده شده، رفته است و نخستین مانیفست‌های رمان فارسی را تحلیل کرده است.
نگارندۀ کتاب نظریه‌های رمان در ایران در دو فصل بعد با تکیه بر مجلات ادبی ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ دو جریان فکری هگلی (ادبیات متعهد مارکسیستی) و کانتی (ادبیات فرمالیستی) را در نقد رمان فارسی برای نخستین بار تعریف می‌کند. در این سیر آرای نویسندگانی چون سیاح، کسروی ، طبری، پرهام، گلشیری، براهنی و… تحلیل و طبقه بندی شده است.
در بخش فرجام سخن نیز نگارنده بر این موضوع پای می‌فشارد که نقد رمان فارسی همچنان گرفتار ثنویت تاریخی تعهد و فرم است، و ضروری است نقد و ادبیات داستانی همچون سینمای ایران کلیشه‌های فکریشان را عادت‌زدایی کنند.
منبع:
سایت کتابخانه تخصصی ادبیات

مطالب بیشتر

  1. تأملی در کتاب «نظریه‌های رمان در ایران» نوشتۀ دکتر فراشاهی نژاد
  2. نگاهی به آراء و نظریات فمنیستی ژولیا کریستوا
  3. آشنایی با نقد تاریخی
  4. روانشناسی اسطوره و داستان
  5. نقد ادبی چه کاری برای ما انجام می‌دهد؟
  6. میخائیل باختین به زبان ساده
  7. از زندگی شخصی منظم تا افکار درخشان کانت
  8. ادبیات فارغ از فلسفه، الهیات و شیوه‌های تفکر معنا ندارد

نگاهی به کتاب نظریه‌های رمان در ایران نوشتۀ دکتر یاسر فراشاهی‌نژاد

نگاهبه کتاب نظریه‌های رمان در ایران نوشتۀ دکتر یاسر فراشاه

برترین‌ها