آه عزیزم! نگذار به جایی برسم که بگویم ای کاش حرف می‌زدم و (و می‌گفتم که از دستت خسته‌ام و جدایی می خواهم)