با ما همراه باشید

موسیقی خارجی

آهنگ زیبای Sorry for love

آهنگ زیبای Sorry for love

دانلود آهنگ

Forgive me for the things
منو ببخش برای همه چیز

That I never said to you
که هیچوقت بهت نگفتم

Forgive me for not knowing
منو ببخش برای اینکه نفهمیدم

The right words to say, to prove
حرفای درستی برای گفتن ، برای ثابت کردن

That I will always be
که من می خوام همیشه بمونم

Devoted to you and me
و به تو خودم اختصاص بدم (برای خودمون زندگی کنیم)

And if you can’t feel that in my love
و اگه تو نتونستی عشقم رو حس کنی

Then I’m sorry for not giving you enough
پس منو ببخش که عشقم کافی نبوده

But I’m not sorry for my love
ولی برای علاقه ام متاسف نیستم

I’m not sorry for my touch
برای لمس کردنم متاسف نیستم

The way I made your hands
من راهی برای دستان تو ساخته ام

Tremble and my heart rush
لرزش و هجوم قلبم را

I would do it all again
من می خوام آن دوباره اتفاق بیفته

Wouldn’t take back a thing, no
نمی خوام هیچ چیزی برگرده

‘Cause with you I’ve lived
چون من با تو زنده‌ام

A thousand life’s in one
هزاران زندگی در (برای) یک نفر هست

And I could never be
و من هیچوقت نمی تونم باشم

I could never be
من نمی تونم باشم

Sorry for love
تاسف برای عشق

Well, maybe there’ve been times
خوب،شاید بارها اینجا بوده ام

That I let you down
که به تو اجازه ی دلتنگی داده ام

Looking back on all those moments
با نگاهی به گذشته درهمه اون لحظه ها

I know that I should have found
من می دونم که باید پیداکنم

The best of me for you
بهترینم را برای تو

And now I will promise to
و حالا من قول خواهم داد

And if you don’t see that in my eyes
و اگر تو این کار رو در چشمان من نمی بینی

Then I’ll be
پس من خواهم بود

Sorry for the rest of my life
متاسفم برای بقیه زندگیم

But I’m not sorry for my love
ولی برای علاقه ام متاسف نیستم

I’m not sorry for my touch
برای لمس کردنم متاسف نیستم

The way I made your hands
من راهی برای دستان تو ساخته ام

Tremble and my heart rush
لرزش و هجوم قلب من را

I would do it all again
من می خوام آن دوباره اتفاق بیفته

Wouldn’t take back a thing, no
نمی خوام یک چیز(هیچ چیزی) برگرده ،نه

‘Cause with you I’ve lived
چون با تو من زنده هستم

A thousand life’s in one
هزاران زندگی در یک نفر هست

And I could never be
و من هیچوقت نمی تونم باشم

I could never be
من نمی تونم باشم

Sorry for love
تاسف برای عشق

And we all make mistakes
و همه ما مرتکب اشتباه می شویم

No matter how hard we try
مهم نیست ما چقدر سخت تلاش کردیم

But hearts can only break
ولی قلب ها فقط میتوانند بشکنند

When sorry comes all around
وقتی از همه جا متاسف می شویم

OOh, when sorry comes around
اُوه، وقتی از همه جا متاسف می شویم

I’m not sorry…
من متاسف نیستم

For my love
برای عشق

For my touch
برای لمسم

I would do it all again
من می خوام آن دوباره انجام بشه

I wouldn’t take back a thing
من نمی خوام یک چیز(هیچ چیزی) برگرده

Because with you I’ve lived
چون با تو من زنده ام

A thousand lives into one
هزاران زندگی در یک نفر هست

But I could never be
ولی من هیچوقت نمی تونم باشم

I could never be
و من هیچوقت نمی تونم باشم

I could never be
و من هیچوقت نمی تونم باشم

I could never be
و من هیچوقت نمی تونم باشم

Sorry for love
تاسف برای عشق

آهنگ زیبای Sorry for love

مطالب بیشتر

  1. آهنگ «تا تو بازهم دوستم بداری» سلندیون
  2. آهنگ زیبای goodbye سلندیون
  3. آهنگ زیبای «Parler à mon père» از سلندیون

برترین‌ها