با ما همراه باشید

موسیقی خارجی

آهنگ زیبای goodbye از سلندیون

منتشر شده

در

آهنگ زیبای goodbye از سلندیون

آهنگ زیبای goodbye از سلندیون

آهنگ زیبای goodbye از سلندیون

دانلود آهنگ

Mamma
مامان
You gave life to me
تو به من زندگی دادی
Turned a baby into a lady
منو از کودکی به خانمی رسوندی(تبدیل کردی)

Mamma
مامان
All you had to offer
تو همه ی خواسته هام هستی
Was the promise of a lifetime of love
وعده یک عمر از عشق بودی

Now I know
حالا من می دونم
There is no other
هیچ چیز دیگه ای نیست
Love like a mother’s love for her child
مثل عشق یک مادر به بچه اش

And I know
و من می دونم
A love so complete
یک عشق کامل رو
Someday must leave
روزی باید بری
Must say goodbye
باید بگی خدا حافظ

Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear
خدا حافظ غمگین ترین کلمه ای هست که تا حالا شنیدم
Goodbye’s the last time I will hold you near
خداحافظی آخرین بار منو به تو نزدیک کرده
Someday you’ll say that word and I will cry
بعضی روزها تو این کلمه رو می خوای بگی و من می خوام گریه کنم
It’ll break my heart to hear you say goodbye
با شنیدن خداحافظ تو قلب من خواهد شکست

Mamma
مامان
You gave love to me
تو به من عشق دادی
Turned a young one into a woman
یک جوان رو به زن تبدیل کردی

Mamma
مامان
All I ever needed
همیشه همه ی نیاز من بودی
Was a guarantee of you loving me
تضمین تو به من دوست داشتن بود

‘Cause I know
چون من می دونم
There is no other
هیچ چیز دیگه ای نیست

Love like a mother’s love for her child
مثل عشق یک مادر به بچه اش

And it hurts so
و اون خیلی لطمه می زنه
That something so strong
که بعضی چیزها خیلی قوی هستن
Someday will be gone, must say goodbye
بعضی روزها می گذرند

Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear
خدا حافظ غمگین ترین کلمه ای هست که تا حالا شنیدم

Goodbye’s the last time I will hold you near
خداحافظی آخرین بار منو به تو نزدیک کرده

Someday you’ll say that word and I will cry
بعضی روزها تو این کلمه رو می خوای بگی و من می خوام گریه کنم

It’ll break my heart to hear you say goodbye
با شنیدن خداحافظ تو قلب من خواهد شکست

But the love you gave me will always live
اما عشق توبرای همیشه به من زندگی می ده
You’ll always be there every time I fall
تو همیشه وقتی من شکست خورده ام وجود داشته ای
You are to me the greatest love of all
تو برای من بزرگترین عشق هستی
You take my weakness and you make me strong
تو ضعف منو گرفتی و منو قوی کردی
And I will always love you ’til forever comes
و من تا همیشه دوستت خواهم داشت

And when you need me
و وقتی تو به من نیاز داری
I’ll be there for you always
من آنجا همیشه برای توخواهم بود
I’ll be there your whole life through
من آنجا برای همه ی زندگیم خواهم بود
I’ll be there this I promise you, Mamma
من این قول رو به تو خواهم داد مامان

Mamma, I’ll be
مامان،من خواهم بود
I’ll be your beacon through the darkest nights
من برای تو چراغی برای تاریکترین شب ها خواهم بود
I’ll be the wings that guide your broken flight
من بال هایی برای راهنمای پرواز شکسته تو خواهم بود
I’ll be your shelter through the raging storm
من برای تو پناه طوفان خروشان خواهم بود
And I will love you ’till forever comes
و من تا همیشه دوستت خواهم داشت

Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear
خدا حافظ غمگین ترین کلمه ای هست که تا حالا شنیدم

Goodbye’s the last time I will hold you near
خداحافظی آخرین بار منو به تو نزدیک کرده

Someday you’ll say that word and I will cry
بعضی روزها تو این کلمه رو می خوای بگی و من می خوام گریه کنم

It’ll break my heart to hear you say goodbye
با شنیدن خداحافظ تو قلب من خواهد شکست

‘Till we meet again…
تا دیداری دوباره
Until then…
تا بعد
Goodbye
خداحافظ

منبعbesttranslate.blogfa

برترین‌ها